Sayż-8/2 Kasım 2011 (Number-8/2 Nov 2011)

Issue/Sayż: 8/2 - Nov/Kasım 2011

  MAKALELER / ARTICLES

Avrupa İnsan Hakları Sözleşlmesi'nin Hak ve Özgürlükleri Sınırlandırma Sistemi
The Limitation System of Rights and Freedoms of the European Convention on Human Right

Mehmet TURHAN

(Yeni) Bir Anayasanın Nihai Normatiflik Kaynağı Nedir? Hukuki Pozitivizmden Yanıtlar
What is the Ultimate Source of Normativity of a (New) Constitution? Replies From Legal Positivism

Ali ACAR

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketler Hukukunda Özel Denetim
Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102

Şirin GÜVEN