Sayı-8/1 Mayıs 2011 (Number-8/1 May 2011)

Issue/Sayı: 8/1 - May/Mayıs 2011

  MAKALELER / ARTICLES

Anayasanın Ön Varsayımlarını Değişltirmek: Frederick Schauer’in Hukuk Sisteminin Hukuksal Olmayan veya Hukuk Dışı Temellerinin
Değişimi Konusundaki Görüşleri

Amending the Presuppositions of the Constitution: Frederick Schauer’s View on the Extralegal or Nonlegal Foundations of the Legal System

Mehmet TURHAN

Uluslararası Adalet Divanının Romanya ile Ukrayna Arasındaki Deniz Alanı Sınırlandırmasında Serpents Adasının Etkisine İlişkin TespitleriExtradition According to the Rules of International Law and Provisions of Turkish Criminal Code

Sümeyra ALTINER

Telefon Dinleme Mevzuatımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına Uygun mu?
Is Our Intercepting of Telecommunication Laws Compatible With the Verdicts of European Court of Human Rights?

Yunus HEPER